Raha

مشاوره قبل از عکاسی , نه تجمل است نه برای متفاوت جلوه نمودن و نه حتی تحویل یک ریا ل خرج اضافی به شما.
این جلسه جه حضوری باشد جه تلفنی.تنها و تنها به جهت ثبت هرچه موفقیت آمیزتر بودن عکس شماست.